Welkom bij Glasvezelbehangers.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze algemene voorwaarden.

1-1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Gerlof Jansen Schildersbedrijf, gevestigd te Rijssen , hierna te noemen Jansen.

1-2
Bijzondere van de voorwaarden van Jansen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Jansen of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door Jansen zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.

3-1
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Jansen door zijn bevestiging.

3-2
Elke met Jansen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Jansen zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Jansen zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

3-3
Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren enz., alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen, tekeningen e.d. door Jansen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Jansen binden de laatste niet, voor zover ze door Jansen niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Aanbetaling.

Jansen is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Jansen de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever.

6-1
De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

6-2
Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen of de uit voering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige levering.

6-3
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Jansen voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 7 Aansprakelijkheid.

7-1
Jansen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 • a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 • b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel
  andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 • c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde
  zaken;
 • d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en
  chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 • e. Normale slijtage aan de geleverde zaken;
 • f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 • g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

7-2
Jansen is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Jansen of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

7-3
Jansen zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

7-4
Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Jansen.

7-5
Jansen is niet aansprakelijk voor het werk door hem uitgevoerd op of aan een door een derde bewerkte ondergrond, indien deze ondergrond niet deugdelijk mocht blijken te zijn. Breuk of beschadiging van glas, nadat dit door Jansen is geplaatst komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Prijzen.

8-1
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

8-2
Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 9 Meer- en minderwerk.

9-1
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

9-2
De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Jansen op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

9-3
Door Jansen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Termijnen.

10-1
De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Jansen schriftelijk in gebreke te stellen.

10-2
Termijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Jansen zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

10-3
Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de termijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Jansen om de opdracht door een door Jansen aan te wijzen derde, op een door Jansen gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Oplevering.

12-1
Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Jansen dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Jansen schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

12-2
Kleine gebreken zullen door Jansen zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Jansen slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Jansen valt toe te rekenen.

12-3
Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Jansen niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 13 Garantie.

13-1
Garantie op de door Jansen geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Jansen gegeven.

13-2
Voor verkochte en geleverde goederen/materialen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 14 Overmacht.

14-1
Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Jansen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Jansen, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Jansen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Jansen overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

14-2
Jansen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud.

15-1
Zolang Jansen geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Jansen.

15-2
Jansen heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

15-3
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 16 Materialen.

16-1
Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

16-2
Jansen stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Jansen is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

16-3
De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Jansen komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

16-4
De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Jansen tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Jansen toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

16-5
Geringe afwijkingen in kwaliteit, samenstelling, kleur enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

16-6
Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine kleurveranderingen) van of aan door Jansen doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 17 Annuleren.

17-1
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Jansen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Jansen gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Jansen als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Jansen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

17-2
Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Jansen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Reclame.

18-1
Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen c.q. van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Jansen terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering Jansen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

18-2
Jansen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

18-3
Indien de reclame naar het oordeel van Jansen juist is, zal Jansen hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding.

19-1
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Jansen ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 19-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 • a. De andere partij een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Jansen heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 • c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 • d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

19-3
Jansen is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Jansen reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Jansen op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 20 Wijziging van de opdracht.

20-1
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

20-2
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Jansen ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

20-3
Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Jansen buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 21 Betaling.

21-1
Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21-2
Jansen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

21-3
Jansen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21-4
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

21-5
Uit het enkele feit dat Jansen zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22 Toepasselijk recht.

Op alle door Jansen gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Jansen, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Onze voordelen?

Wij werken met een mineraalsysteem voor een natuurlijk ultra matte uitstraling.

Klanttevredenheid

Glasvezelbehangers.nl wordt door klanten beoordeeld met een 9,2 uit 10 op basis van 42 beoordelingen